Vebināru cikla par digitalizāciju un ilgtspējīgu uzņēmējdarbību dalībnieku personas datu apstrādes drošības noteikumi 

I. Vispārīgie jautājumi  

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā biznesa konsultāciju aģentūra Meta Advisory (turpmāk- Meta) nodrošina vebinārus (turpmāk – pasākums) dalībnieka datu apstrādi, to drošību un aizsardzību. Lai Meta nodrošinātu pasākuma norisi, Meta var piesaistīt Apstrādātāju, kas Metas vārdā veic personas datu apstrādi atbilstoši šiem noteikumiem.  

2. Noteikumos lietoti termini:  

2.1. Personas dati – Dalībnieka vārds, uzvārds, e-pasta adrese; 

2.2. Dalībnieks – fiziska persona, kas reģistrējusies dalībai pasākumā;  

2.3. Apstrāde – jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana;  

2.4. Trešā persona – fiziska vai juridiska persona, publiska persona, aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts.  

3. Šo noteikumu mērķis ir sniegt pilnīgu informāciju Dalībniekam par tā Personas datu apstrādes mērķiem un tiesisko pamatu.  

II. Personas datu apstrādes mērķis  

4. Personas dati tiek vākti un turpmāk apstrādāti, lai nodrošinātu Dalībnieka dalību pasākumā.  

5. Personas datu apstrādes mērķi:  

5.1. reģistrācijai pasākumā (vārds, uzvārds); 

5.2. pasākuma organizatoriskās un operatīvās informācijas apmaiņas nodrošināšana (vārds, uzvārds, 

e-pasts); 

5.4. informēšanai par pasākuma norisi. 

III. Personas dati reģistrācijai pasākumā  

6. Reģistrāciju pasākumam Dalībnieks veic sistēmā (turpmāk – Sistēma), kurā Dalībnieks ievada savus personas datus, iepazīstas un sniedz piekrišanu šiem noteikumiem un pasākuma Dalībnieka noteikumiem.  

Sistēmā ir aizliegts ievadīt citu personu personas datus, ja vien tas tieši nav paredzēts šajos noteikumos.  

7. Reģistrējoties Sistēmā Dalībnieks nodod šādus savus personas datus: vārds, uzvārds, tālr. numurs, e-pasta adrese.  

IV. Personas datu vākšanas, glabāšanas un dzēšanas termiņi  

8. Personas datu vākšana un turpmāka apstrāde Sistēmas ietvaros tiek veikta laika posmā no 2021. gada 10. augusta līdz 2021. gada 30.decembrim.  

9. Personas dati tiek glabāti, apstrādāti tikai tādā apjomā un termiņā, cik tas nepieciešams šajos noteikumos noteikto mērķu izpildei: 

9.1. Vārds un uzvārds – 2021. gada 30.decembris; 

9.2. E-pasts – 2021. gada 30.decembris; 

10. Meta dalībnieka personas datus (vārdu, uzvārdu) nenodod trešajām personām.  

V. Dalībnieka piekrišana personas datu apstrādei   

11. Dalībnieks, reģistrējoties Sistēmā, apliecina savu brīvu gribu dalībai pasākumā, kā arī izsaka piekrišanu savu personas datu apstrādei, ievērojot šajos noteikumos noteikto apjomu, mērķi un termiņu. 

12. Bez Dalībnieka personas datu nodošanas Meta nevar nodrošināt Dalībnieka dalību pasākumā.  

13. Ja Dalībnieks atsauc savu piekrišanu personas datu apstrādei, tad tiek dzēsti visi Dalībnieka iesniegtie personas dati, izņemot tos gadījumus, kuros nav iespējams personas datus dzēst tehnisku iemeslu dēļ vai rada nesamērīgi lielas pūles (piemēram, jau nodrukātu materiālu gadījumā).  

VI. Dalībnieka tiesības  

14. Dalībnieka tiesības:  

14.1. jebkurā laikā pieprasīt Meta informāciju par Dalībnieku, kas noteikta Regulas 13. pantā;  

14.2. piekļūt attiecīgajiem datiem un saņemt Regulas 15. pantā noteikto informāciju sazinoties ar Meta;  

14.3. pieprasīt no Meta Dalībnieka personas datu labošanu, dzēšanu vai personas datu apstrādes ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret šādu apstrādi atbilstoši Regulas 17. pantam un 21. pantam.  

VII. Metas pienākumi veicot personas datu apstrādi  

15. Meta personas datu apstrādes ietvaros nodrošina:  

15.1. informāciju Dalībniekam saskaņā ar Regulas 13.pantu;  

15.2. tehnisko un organizatorisko pasākumu veikšanu personas datu drošībai un aizsardzībai;  

15.3. saņemot atbilstošu pieprasījumu no Dalībnieka, labot vai dzēst tā sniegtos personas datus.  

16. Meta apņemas bez kavēšanās paziņot Dalībniekam par personas datu aizsardzības drošības pārkāpumu, gadījumā, ja personas datu aizsardzības pārkāpums varētu radīt augstu risku fizisku personu tiesībām un brīvībām.  

VIII. Saziņa un Dalībnieka tiesību īstenošanas kārtība  

17. Dalībnieks subjekts var īstenot savas tiesības, tostarp tiesības iebilst vai uzdot Meta jautājumus, rakstiski sazinoties ar Meta, rakstot uz info@metaadvisory.lv 

18. Ja mainās Dalībnieka sniegtā personas datu informācija, Dalībnieks ir tiesīgs pieprasīt labot (koriģēt) savus personas datus, sazinoties ar Meta.  

IX. Apstrādātājs, kas Meta vārdā apstrādā personas datus  

19. Pasākuma administratīvās organizēšanas gaitā, atbilstoši nepieciešamībai, Meta var piesaistīt citus apstrādātājus (identifikācijas karšu izgatavotājus, Sistēmas uzturētājus, fotogrāfus, u.c.) slēdzot ar tiem līgumus, kuros tiks ietverts nosacījums par šo noteikumu ievērošanu. 

20. Apstrādātājs veic Dalībnieka personas datu apstrādi saskaņā ar šajos noteikumos noteikto apstrādes mērķi, un: 

20.1. nevāks, neizmantos un neizpaudīs Dalībnieka personas datus, ja vien to neparedz normatīvie akti vai tas nav nepieciešams, normatīvajos aktos paredzētu tiesību, interešu aizsardzībai;  

20.2. veicot datu apstrādi nodrošinās īstenot atbilstīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu datu aizsardzību;  

20.3. nodrošinās, ka personas, kuras ir pilnvarotas apstrādāt datus, ir apņēmušās ievērot konfidencialitāti;  

20.4. nodrošinās datu nepieejamību trešajām personām un nekavējoši informēs Meta par gadījumiem, kad nepilnvarotām vai trešajām personām radās pieeja personas datiem.  

20.5. nodrošinās, ka jebkura fiziska persona, kas darbojas Apstrādātāja pakļautībā un kam ir piekļuve personas datiem, tos neapstrādās bez Meta norādījumiem. 

21. Ja Meta pasākuma administratīvajā organizēšanā piesaista citus apstrādātājus, kas veic personas datu apstrādi, tad Meta var nodot tiem šādus personas datu apjomu: vārds, uzvārds. Apstrādātājs nodrošina Meta piekļuvi citiem apstrādātājam nodotajiem personas datiem.  

22. Ja tiek piesaistīts cits apstrādātājs, tad Meta nodrošina, ka šim citam apstrādātajam tiks uzlikts pienākums ievērot šos noteikumus.  

X. Apstrādes drošības prasības  

23. Ņemot vērā tehnikas līmeni, īstenošanas izmaksas un apstrādes raksturu, apmēru, kontekstu un nolūkus, kā arī dažādas iespējamības un smaguma pakāpes riskus attiecībā uz Dalībnieka tiesībām un brīvībām, Meta un apstrādātājs īsteno atbilstīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošu drošības līmeni.  

24. Personas datu obligāto tehnisko aizsardzību Meta un apstrādātājs īsteno ar fiziskiem un loģiskiem aizsardzības līdzekļiem, nodrošinot:  

24.1. aizsardzību pret fiziskās iedarbības radītu personas datu apdraudējumu;  

24.2. aizsardzību, kuru realizē ar programmatūras līdzekļiem, parolēm, šifrēšanu, kriptēšanu un citiem loģiskās aizsardzības līdzekļiem.  

25. Apstrādājot personas datus, Meta un apstrādātājs nodrošina:  

25.1. pilnvarotu personu piekļūšanu pie tehniskajiem resursiem, kas tiek izmantoti personu datu apstrādei un aizsardzībai (tajā skaitā pie personas datiem);  

25.2. to, ka informācijas nesējus, kuros ir personas dati, apstrādā tām pilnvarotas personas;  

25.3. to, ka personas datu apstrādē izmantotos resursu pārvieto tam pilnvarotas personas. 

Internet Explorer Icon

NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.