top of page

Kad tiks pieņemts jaunais Klimata likums?

Updated: Oct 24, 2023

2023.gada 12.oktobrī Klimata un Enerģētikas ministrijā ( KEM) norisinājās Klimata likumprojekta sabiedriskā apspriede.Iecerēts, ka Klimata likums veidos juridisko ietvaru Latvijas klimata politikai un tā mērķis ir nodrošināt klimata pārmaiņu ierobežošanu un klimatnoturību, lai ne vēlāk kā līdz 2050. gadam sasniegtu klimatneitralitāti, nodrošinot nacionālo klimata mērķu sasniegšanu saskaņā ar Eiropas Savienības un starptautiskajām saistībām, ņemot vērā ekoloģisko, sociālo un ekonomisko ilgtspēju.

Kopumā par Klimata likumu sabiedriskās apspriedes gaitā izteikti vairāk nekā 150 iebildumi un priekšlikumi, taču tikai neliela daļa no tiem ņemti vērā, aizvien saglabājot intrigu vairākos būtiskos jautājumos. Piemēram par to, kuru nozaru uzņēmumiem spiediens samazināt SEG emisijas līdz 2030.gadam būs vislielākais. Proti, minētajā likumprojektā nav dota atbilde uz jautājumu kā tiks sadalīts -17% SEG emisiju samazināšanas mērķis emisiju tirdzniecības sistēmā (ETS) līdz šim neietvertajiem sektoriem – transportam, rūpniecībai, lauksaimniecībai, mazajai enerģētikai, atkritumu apsaimniekošanai. Šai problēmai risinājumu KEM piedāvā meklēt caur Nacionālo klimata un enerģētikas plānu 2021 – 2030.gadam, kura atjaunināto versiju KEM sola iesniegt izskatīšanai Ministru Kabinetā līdz mēneša beigām.

Iepazīstinot ar jauno likumprojektu, KEM eksperti skaidroja arī iecerēto ETS sistēmas paplašināšanu jeb jauno ETS2 sistēmu, kuras ieviešana aptvers degvielas un kurināmā izmantošanu ēkās, autotransportā un citos sektoros, kuri nav ietverti esošajā ETS sistēmā. Tomēr, ņemot vērā, ka likumprojektā ietverti tikai galvenie ETS2 elementi un saturs, bet tehniskās detaļas tiks skaidrotas likumprojektam deleģētajos Ministru kabineta noteikumos, nozares pārstāvjiem aizvien ir virkne neatbildētu jautājumu par ETS2 darbības praktisko pusi, ko KEM paredz risināt organizējot ETS2 operatoriem veltītas darba grupas.

Sabiedriskās apspriedes laikā par lielu diskusiju tematu izvērsās arī likumprojektā ietvertais aizliegums veikt oglekļa dioksīda (CO2) ģeoloģisko noglabāšanu Latvijas ģeoloģiskajās struktūrās. Vairāki nozares pārstāvji ierosināja šādu aizliegumu no likumprojekta dzēst, norādot, ka tas kavēs atbilstošas izpētes veikšanu, tomēr KEM uzstāja uz piesardzības principu, skaidrojot, ka aizliegums ietverts, lai minimizētu drošības riskus. Nozares pārstāvji uzstāja, ka ir gatavi finansēt šādas izpētes veikšanu, taču tas neesot iespējams, ja likums jau saknē aizliedz CO2 noglabāt.

KEM uzstāj uz nepieciešamību jauno Klimata likumu pieņemt līdz šā gada beigām.

Comentários


bottom of page