top of page

Kā pielāgot uzņēmuma biznesa procesu ilgtspējas principiem?Uzņēmumu pārstāvji mums arvien biežāk jautā, vai "ilgtspējas principi" prasa mainīt mana uzņēmuma biznesa procesu? Jāatbild apstiprinoši, tas ir - ātrāk vai lēnāk, bet biznesa modelis ir un būs jāpielāgo ilgtspējas prasībām un parametriem. Tā ir centrālā atziņa, kuru sniedzam  uzņēmumu vadītājiem. 

Eiropas Padome un Parlamenta sarunu dalībnieki decembra sākumā panāca provizorisku politisku vienošanos par rūpniecisko emisiju direktīvas (IED) un regulas par rūpniecisko emisiju portāla (IEP) izveidi pārskatīšanu. 

Jauno noteikumu mērķis ir piedāvāt labāku cilvēku veselības un vides aizsardzību, samazinot kaitīgās emisijas no rūpnieciskām iekārtām, tostarp intensīvām lopkopības saimniecībām, kas nonāk gaisā, ūdenī un augsnē, kā arī atkritumu izplūdes rezultātā. 

To mērķis ir arī uzlabot vides datu ziņošanu, uzlabojot esošo Eiropas piesārņotāju izmešu un pārneses reģistru (E-PRTR), lai izveidotu visaptverošāku un integrētāku rūpniecisko emisiju portālu. 

ES mērķis 2050. gadam ir samazināt piesārņojumu līdz līmenim, kas vairs nekaitē cilvēku veselībai. Tiek izstrādāti stingrāki noteikumi, lai novērstu piesārņojumu tā rašanās vietā, vienlaikus uzlabojot ziņošanu un emisiju monitoringu. 

Tiek plānots ieviest jaunu industriālo emisiju portālu – publiski pieejamu ikvienam. Tajā būtu iekļauti dati par ūdens, enerģijas un galveno izejvielu izmantošanu attiecīgajās iekārtās, lai uzraudzītu virzību uz aprites, resursu efektīvu ekonomiku. 


Ar grozījumiem direktīva censtos veicināt energoefektivitāti, aprites ekonomiku un dekarbonizāciju. 

Provizoriskajā līgumā abi likumdevēji koriģēja noteiktus lauksaimniecības sliekšņus dzīvnieku audzēšanai: 350 vienībām cūkām, 280 vienībām mājputniem (300 dējējvistām) un 380 vienībām jauktajām saimniecībām. Ekstensīvas saimniecības un mājsaimniecības lopkopība tiktu izslēgta no direktīvas darbības jomas. 

Primārie ietekmētie sektori industriālās emisijas direktīvā

Jaunie noteikumi tiktu piemēroti pakāpeniski, sākot ar 2030. gadu ar lielākajām saimniecībām. 

Neizbēgami emisiju klimata mērķi un regulējumi kļūst arvien aktuālāki uzņēmējiem un signalizē nepieciešamību un iespēju pielāgot savu biznesa modeli ilgtspējīgai attīstībai nākotnē. 

Uzņēmuma ilgtspējas stratēģiju un ziņojumu prasa jau šobrīd un prasīs arvien intensīvāk visas ieinteresētās puses: gan valsts regulējums, gan investori un finanšu iestādes un, pats galvenais, klienti iepirkumos jau iekļauj  ilgtspējīgus uzņēmumus kā daļu no savas ilgtspējas stratēģijas. 

Agrāk vai vēlāk ikvienam uzņēmumam biznesa procesi pavisam noteikti būs jāpielāgo ilgtspējai, iekļaujot ilgtspējīgas attīstības stratēģisko plānu, kas savukārt nozīmē veikt mājas darbus un aprēķinus par to kā mainīt biznesa procesus, uzlabot ražošanas procesus, iespējams pat produktu klāstu, piegādātājus, utt. Izmaiņas ietver datu ieguves sistēmas izveidi un regulāru iegūto datu kontroli, lai varētu konsekventi pārskatīt un salīdzināt progresu, kas kalpo par pamatu ilgtspējas ziņojumam. 

Uzņēmumam nepieciešama kompleksa pieeja un detalizēti pētījumi ar aprēķiniem ražošanas un piegādes procesos, tai skaitā, likumdošanas analīzē, izskatot iespējas piedalīties likumdošanas izmaiņu veikšanā. 

Piesakieties konsultācijai par stratēģijas (ceļa kartes) izstrādi ESG ilgtspējas (ESG) standartu ieviešanai jūsu uzņēmumā.

 

bottom of page